Fr. 45.90

Nie tylko langusta na palmie - Ikonografia mozaik posadzkowych pó nocnej sali bazyliki wczesnochrze cija skiej w Akwilei

Polnisch · Taschenbuch

2-3 Tage

Beschreibung

Mehr lesen

Przedmiotem tej pracy s mozaiki z sali pó nocnej wczesnochrze cija skiej bazyliki w Akwilei. Czas ich powstania wi e si z bp Teodorem (I po . IV w.). W porównaniu do mozaik z bli niaczej sali po udniowej s one gorzej zachowane, s abiej zbadane i prezentuj zupe nie wyj tkow ikonografi . W ród przedstawie s na przyk ad: scena walki koguta z ó wiem, langusta na palmie, kuropatwy i kozy na palmie oraz liczne przedstawienia zwierz t kopytnych, a tak e jedyne znane nam przedstawienie limaków w sztuce antycznej. Autorka podj a si próby zbadania ikonografii tych frapuj cych przedstawie , si gaj c po teksty biblijne, patrystyczne i pisma pisarzy poga skich takich jak Arystoteles czy Klaudiusz Elian. Stara a si zrozumie wymow tych niecodziennych przedstawie , szukaj c równie analogii ikonograficznych w sztuce staro ytnej. Ze wzgl du na stan zachowania, niepewne datowanie i niewyja nion funkcj pomieszczenia, które zdobi y mozaiki nie uda o si zrekonstruowa ich programu ikonograficznego, niemniej jednak autorka, bazuj c na wspomnianej literaturze, dochodzi do wniosku, e przedstawienia mog y mie charakter katechetyczny i odnosi si do symboliki nawrócenia metanoi.

Über den Autor

Magdalena Dziaczkowska - urodzona w 1985 roku, absolwentka Kolegium Miedzywydzialowych Indywidualnych Studiw Humanistycznych na Katolickim Uniwersytecie Jana Pawla II w Lublinie, w ramach ktrych zdobyla tytul magistra historii sztuki. Studiowala rwniez w Rzymie na Libera Universit Maria SS. Assunta.

Produktdetails

Autoren Magdalena Dziaczkowska
Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 
Thema Geisteswissenschaften, Kunst, Musik > Kunst
Sprache Polnisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 01.01.2015
 
EAN 9783639891171
ISBN 978-3-639-89117-1
Seiten 140

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe Deine eigene Rezension.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.