Fr. 69.00

Poganie w Galii Merowi skiej w VI wieku - Obraz praktyk politeistycznych w ród ach epoki

Polnisch · Taschenbuch

2-3 Tage

Beschreibung

Mehr lesen

Historia chrystianizacji Europy pozostaje przedmiotem bada , jak i kontrowersji od dawna. Obecnie, w dobie, gdy religie przedchrze cija skiej Europy budz zainteresowanie coraz szerszej rzeszy ludzi, co przejawia si mi dzy innymi w rozwoju licznych ruchów o charakterze neopoga skim, problem ten zyskuje na aktualno ci. Proces upadku religii politeistycznych, rozpocz ty na rozleg ych obszarach Imperium Romanum, niew tpliwie nie przebiega z dnia na dzie i wci nie by zako czony, gdy na gruzach zachodniej cz ci Cesarstwa powsta y sukcesyjne królestwa barbarzy skie. Mimo e tematyka ta sta a si przedmiotem wielu publikacji, dzieje te wci obfituj w bia e plamy. Co gorsza wokó niektórych aspektów problemu naros y liczne stereotypy i uproszczenia. Niniejsza praca stanowi prób odtworzenia obrazu poga stwa w Galii w VI wieku, jaki wy ania si z ówczesnych przekazów - kaza , kanonów ko cielnych, edyktów królewskich czy ywotów wi tych. Bogaty materia ród owy pozwoli na przedstawienie wci ywych praktyk politeistycznych w pa stwie Merowingów, bez konieczno ci uciekania si do zbyt daleko id cych analogii do innych systemów religijnych. Starano si w ten sposób unikn powtarzania wielu ustalonych prawd, które cz sto okazuj si konstruktami bez oparcia w ród ach.

Produktdetails

Autoren Mateusz B tkowski, Mateusz Betkowski
Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 
Themen Geisteswissenschaften, Kunst, Musik > Philosophie > Mittelalter
Sachbuch > Philosophie, Religion > Philosophie: Antike bis Gegenwart
Sprache Polnisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 01.01.2014
 
EAN 9783639890402
ISBN 978-3-639-89040-2
Seiten 212

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe deine eigene Rezension.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.