Fr. 45.50

Postdizajn - Kilka refleksji o sztuce u ytkowej

Polnisch · Taschenbuch

2-3 Tage

Beschreibung

Mehr lesen

Proces globalizacji oraz zmiany zwi zane ze stopniowym odej ciem od gospodarki przemys owej ku gospodarce opartej na wiedzy i informacji spowodowa y, e wszelkie starania zosta y skierowane na wypracowanie nowych powi za mi dzy sztuk a ró nymi sferami ludzkiej aktywno ci. W zwi zku z powy szym dizajn, jako zjawisko interdyscyplinarne, sta si dzi jako ci wp ywaj c niemal na ka dy aspekt egzystencji, g boko zwi zan ze sposobem w jaki oddzia uj na siebie spo ecze stwo, rodowisko i biznes. W kontek cie sztuk u ytkowych coraz cz ciej mówi si o zwrocie w kierunku projektowania interakcji i potrzeb. Celem rozprawy jest przedstawienie dyscypliny dizajnu jako plastycznej dokumentacji wspó czesno ci, obrazuj cej procesy zachodz cych transformacji. Z o one kwestie zostan tu przekazane w sposób mo liwie przejrzysty, umo liwiaj cy czytelnikowi dowoln interpretacj i zach caj cy do aktywnej polemiki.

Über den Autor

(ur. 13 lipca 1983 roku) - filozof, kulturoznawca, historyk sztuki.

Produktdetails

Autoren Marika Czerwonka
Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 
Thema Geisteswissenschaften, Kunst, Musik > Kunst > Innenarchitektur, Design
Sprache Polnisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 01.04.2014
 
EAN 9783639890716
ISBN 978-3-639-89071-6
Seiten 64

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe Deine eigene Rezension.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.