Fr. 119.00

Zapami tana wolno Poj cie "wolno ci" jako wyraz pami ci politycznej - Na podstawie bada kultury staropolskiej

Polnisch · Taschenbuch

2-3 Tage

Beschreibung

Mehr lesen

Tematem tej ksi ki jest poj cie wolno ci rozumiane jako jeden z wyrazów pami ci politycznej. Dok adniej, zapis poj cia wolno ci w odniesieniu do czasów I Rzeczpospolitej. Jako podstaw ród ow do zbadania poj cia wolno ci i kontekstów, w jakich ono wyst powa o, przyj to dwie encyklopedie staropolskie, tj. "Encyklopedi staropolsk " Zygmunta Glogera i "Encyklopedi staropolsk " Aleksandra Brücknera. Podstawowym za o eniem tekstu jest uznanie istnienia pami ci zbiorowej jako systemu wyobra e okre laj cych sposób dzia ania spo ecznego. Do analizy zebranego materia u zastosowano pomys y Maurice'a Halbwachsa przedstawione przez niego w "Spo ecznych ramach pami ci". "Zapami tana wolno " pokazuje sposoby tworzenia polskiej pami ci zbiorowej i jej elementy sk adowe w odniesieniu do poj cia wolno ci (czego ono dotyczy o, jakie by y ród a, kim byli faktyczni i potencjalni u ytkownicy wolno ci, gdzie wolno mog a si przejawia i jak wygl da jej brak). Integraln cz ci ksi ki jest "Aneks" zawieraj cy fragmenty po wi cone autorom obu "Encyklopedii" oraz indeksy hase i ilustracji sporz dzone przez autork .

Über den Autor

jest zwiazana z Warszawa od urodzenia. Absolwentka filologii polskiej i filozofii na Uniwersytecie Warszawskim, obecnie doktorantka w Instytucie Filozofii UW. Zainteresowana wiekiem XIX, ideami emancypacji i wyzwolenia, a szerzej - kultura, polityka i edukacja. Milosniczka Warszawy, dobrej kuchni, Uzbekistanu, lasw i duchowych podrzy.

Produktdetails

Autoren Dorota Halina Kuty a, Dorota Halina Kutyla
Verlag Wydawnictwo Bezkresy Wiedzy
 
Themen Geisteswissenschaften, Kunst, Musik > Philosophie
Sachbuch > Philosophie, Religion > Philosophie: Allgemeines, Nachschlagewerke
Sprache Polnisch
Produktform Taschenbuch
Erschienen 01.01.2014
 
EAN 9783639890679
ISBN 978-3-639-89067-9
Seiten 524

Kundenrezensionen

Zu diesem Artikel wurden noch keine Rezensionen verfasst. Schreibe die erste Bewertung und sei anderen Benutzern bei der Kaufentscheidung behilflich.

Schreibe eine Rezension

Top oder Flop? Schreibe Deine eigene Rezension.

Die mit * markierten Eingabefelder müssen zwingend ausgefüllt werden.