Suchresultat

IKT planosanas nozime skol nu macibu sasniegumu paaugstinasana Lettisch 31.10.2015 Taschenbuch Fr. 68.00 1-3 Arbeitstage
Gl bsanas darbu veiksanas pa mieni nog zu procesu skartaj s viet s Lettisch 31.07.2015 Taschenbuch Fr. 33.90 1-3 Arbeitstage
Dabas v rtibu aizsardziba Dienvidkurzemes mezsaimnieciba Lettisch 31.08.2015 Taschenbuch Fr. 68.00 1-3 Arbeitstage
zu da as Lettisch 31.08.2015 Taschenbuch Fr. 47.90 1-3 Arbeitstage
No Pitraga l dz Zabolovai Lettisch 31.07.2015 Taschenbuch Fr. 48.90 1-3 Arbeitstage
Hidroakustisko metozu izmantosana dabas aizsardzibas plana izstrad Lettisch 31.08.2015 Taschenbuch Fr. 68.00 1-3 Arbeitstage
Mikro ko eneracija Lettisch 31.08.2015 Taschenbuch Fr. 68.00 1-3 Arbeitstage
Vertikalas ass v ja turbinas lapsti as formas optimizacija Lettisch 30.06.2015 Taschenbuch Fr. 47.90 1-3 Arbeitstage
imenes arstu institucija tiesibu uz veselibas aizsardzibu konteksta Lettisch 31.05.2015 Taschenbuch Fr. 68.00 1-3 Arbeitstage
3D model sanas metodes un probl mas Lettisch 31.08.2015 Taschenbuch Fr. 66.00 1-3 Arbeitstage
Ekstremalo gaisa temperaturu izmai as Latvija Lettisch 12.05.2014 Taschenbuch Fr. 68.00 1-3 Arbeitstage